4B Arkitekter logo

Perleporten

Boliger , Byutvikling , Konkurranser

Megler mellom småhus og blokkbebyggelse.

  • OPPDRAGSGIVER
    Bane NOR Eiendom AS og Skaaret Eiendom AS
  • STED
    Asker
  • FASE
    Regulering

Illustrasjon: 4B ARKITEKTER

Knutepunkttenkningen gjør at mange områder i byer og tettsteder er i ferd med å urbaniseres og fortettes. Men hva gjør man når området som skal fortettes, grenser inn mot et område med bevaringsverdig småhusbebyggelse?

Fokuset på bærekraft og miljø gjør at høyhus og fortetting igjen har blitt høyaktuelt. Kollektivtransport skal prioriteres framfor personbil og da må måten vi bor, lever og jobber på, settes inn i et nytt perspektiv. Men dette gir også motstand. Etablerte boområder utfordres, og beboerne organiserer seg. Ikke uten grunn. Hensynet til det eksisterende og sørge for at det som allerede er også vil bestå, er i høyeste grad også bærekraft. Uten tanke på dette, reduseres attraktiviteten og over tid vil vedlikehold kunne bli overtatt av forfall.

Illustrasjon: 4B ARKITEKTER

Slik tenkte vi

I arbeidet med Perleporten i Asker, handlet derfor mye om å la den bevaringsverdige bebyggelsen som grenser til området, få puste og beholde så mye av sine kvaliteter som mulig.

Illustrasjon: 4B ARKITEKTER

Løsningen ble å dele opp bygningsmassen i fem punkthus med en tydelig neddempet høyde mot småhusområdet. Dermed unngår man at prosjektet blir for dominant. Fargemessig har man også valgt å spille på lag med de hvite husene bak.

Internt i prosjektet har man fått en god kontrakt mellom byggene og utsikt til grøntdraget. I tillegg er det nok luft og avstand mellom husene til at solforholdene er gode. Er man så heldig at toppleilighetene er innenfor rekkevidde, får man dessuten både godt med plass inne og store takterrasser ute. Alle kan imidlertid nyte gangstien gjennom grøntdraget som avsluttes i et nytt torg med næringsarealer på bakkeplan.

Vi skal ikke trekke det metaforiske i navnet Perleporten for langt, men føler likevel at oppdragsgiver her har fått et prosjekt som lenker sammen det gamle og nye livet i Asker på en god måte.

Relatert prosjekt

Ankerhagen

Med bomiljø som bærende kraft

Relatert prosjekt

Lillo Gård

Gården som får nytt liv når husene reiser seg rundt